Jdi na obsah Jdi na menu
 PRAVIDLA FLORBALU

(Zdrojem byla Česká florbalová unie)
(platná od 1. července 2002)

 

Hrací plocha

101 Rozměry hřiště
 1. Hřiště má rozměry 40 x 20 m a je ohraničeno mantinely se zaoblenými rohy. Mantinely musí být schváleny IFF (nebo ČFbU) a příslušně označeny.

  Hřiště je pravoúhlé, rozměry udávají délku x šířku. Nejmenší povolené rozměry jsou 36 x 18, největší pak 44 x 22 m.

102 Vyznačení hřiště
 1. Hřiště je vyznačeno čarami, 4 - 5 cm širokými, jasně viditelnou barvou.

 2. Středová čára a středový bod jsou vyznačeny.

  Středová čára je rovnoběžná s kratšími stranami hřiště a rozděluje hřiště na dvě stejné poloviny.

 3. Velké brankoviště s rozměry 4 x 5 m je vyznačeno 2,85 m od kratší strany hřiště.

  Velké brankoviště je pravoúhlé, rozměry udávají délku x šířku včetně čar. Velké brankoviště je umístěno centrálně. vzhledem k dlouhým stranám hřiště.

 4. Malé brankoviště s rozměry 1 x 2,5 m je vyznačeno 0,65 m před zadní čarou velkého brankoviště.

  Malé brankoviště je pravoúhlé a rozměry udávají délku x šířku včetně čar. Malé brankoviště je umístěno centrálně vzhledem k dlouhým stranám hřiště.

 5. Zadní čáry malého brankoviště slouží také jako brankové čáry. Proto je pozice branek vyznačena na zadních čarách malého brankoviště tak, aby vzdálenost mezi těmito body byla 1,6 m.

  Brankové čáry jsou umístěny centrálně vzhledem k dlouhým stranám hřiště. Čáry vyznačující pozici branky musí být označeny přerušením v zadních čarách malého brankoviště, nebo krátkými čarami, kolmými na zadní čáry malého brankoviště.

 6. Body pro vhazování jsou vyznačeny na středové čáře a na pomyslných prodloužených brankových čarách, 1,5 m od dlouhých stran hřiště.

  Body pro vhazování jsou označeny kříži. Body na středové čáře mohou být pomyslné.

103 Branky
 1. Branky schválené IFF (nebo ČFbU) a příslušně označené jsou tyčkami umístěny na vyznačených bodech.

  Otvor branky směřuje ke středovému bodu.

104 Hráčské lavice a prostor pro střídání
 1. Prostory pro střídání o délce 10 m jsou vyznačeny podél jedné z dlouhých stran hřiště, 5 m od středové čáry, a zahrnují hráčské lavice.

  Prostory pro střídání jsou označeny na mantinelu. Šířka prostoru pro střídání nesmí přesáhnout 3 m, měřeno od mantinelu. Hráčské lavice musí být umístěny v přiměřené vzdálenosti od mantinelů a na každé z nich musí být místo pro 19 osob.

105 Trestné lavice a zapisovatelský stolek
 1. Zapisovatelský stolek a trestné lavice jsou umístěny naproti zónám pro střídání u středové čáry.

  Zapisovatelský stolek a trestné lavice jsou umístěny v přiměřené vzdálenosti od mantinelu. Každé družstvo má vlastní trestnou lavici, které jsou umístěny po obou stranách zapisovatelského stolku. Na každé z nich musí být místo pro minimálně dva hráče. Výjimky pro umístění trestných lavic a zapisovatelského stolku může povolit ČFbU.

106 Kontrola hřiště
 1. Rozhodčí musí včas před zahájením utkání zkontrolovat hrací plochu a dohlédnout na odstranění případných nedostatků.

  Všechny nedostatky musí být oznámeny pořadateli a zaznamenány do zápisu o utkání. Pořadatelé jsou odpovědni za nápravu nedostatků a udržování hrací plochy v řádném stavu během zápasu. Všechny nebezpečné předměty musí být odstraněny.

Čas hry

201 Normální hrací čas
 1. Normální hrací čas je 3 x 20 min se dvěma 10-ti minutovými přestávkami během nichž si družstva vymění strany.

  Výjimky pro kratší hrací čas, ne kratší než 2 x 15 minut, a/nebo pro přestávky může schválit ČFbU. Ve spojení se změnou stran si družstva vymění i hráčské lavice. Domácí družstvo si v začátku před utkáním vybere stranu. Každá třetina začíná vhazováním na středovém bodě. Na konci každé třetiny jsou zapisovatelé odpovědni za spuštění sirény nebo jiného vhodného zvukového znamení, pokud se tak neděje automaticky. Čas přestávky začíná okamžitě po skončení třetiny. Rozhodčí jsou odpovědni za včasné svolání obou družstev zpět na hrací plochu, aby po přestávce znovu začala hra. Jestliže podle názoru rozhodčích je jedna strana hrací plochy v lepším stavu, družstva si vymění strany v polovině třetí třetiny, avšak toto musí být rozhodnuto před zahájením utkání. Jestliže si družstva vymění strany, hra bude pokračovat vhazováním na středovém bodě.

 2. Hrací čas je čistý.
  Čistý hrací čas znamená, že čas je zastavován kdykoliv je hra přerušena signálem rozhodčích a znovu spuštěn když je míč uveden do hry. V případě neobvyklého přerušení je použit trojitý signál. Rozhodčí rozhodují, co lze považovat za neobvyklé přerušení, ale vždy se za neobvyklé přerušení považuje: zničení míče, porušení mantinelu, zranění, měření výstroje, vstup neoprávněných osob nebo přítomnost předmětů na hrací ploše, úplný nebo částečný výpadek osvětlení, nebo pokud zazní omylem siréna. Jestliže se v jakémkoliv místě oddělí jednotlivé části mantinelů, hra může pokračovat do doby, než se míč dostane do blízkosti tohoto místa. V případě zranění je hra přerušena pouze tehdy, jestliže rozhodčí usoudí, že se jedná o vážné zranění, nebo jestliže zraněný hráč přímo ovlivňuje hru.

  Řídící orgán soutěže může určit, ve kterých soutěžích se nebude čistý čas používat. V tom případě se čas zastavuje pouze v souvislosti se vstřelením branky, vyloučením, trestným střílením, při time-outu, nebo na základě trojitého signálu rozhodčího při neobvyklém přerušení. Během posledních 3 minut zápasu bude vždy využíván čistý čas.
  Během trestného střílení je čas zastaven.
202 Time - out
 1. Během normálního hracího času má každé družstvo právo vyžádat si jeden time-out, který bude označen trojitým signálem a proběhne, jakmile se hra přeruší.

  Time-out může být vyžádán kdykoliv, včetně ve spojení se vstřelenou brankou a trestným střílením, ale pouze kapitánem družstva nebo členem realizačního týmu. Time-out vyžádaný během přerušení je vykonán okamžitě, ale pokud rozhodčí soudí, že by toto negativně ovlivnilo situaci soupeře, bude zahájen až v nejbližším přerušení hry. Vyžádaný time-out musí být vždy zahájen, pouze pokud družstvo vstřelí gól, může svou žádost o time-out vzít zpět. Time-out začne po signálu rozhodčích, jakmile jsou hráči u svých střídaček a rozhodčí u zapisovatelského stolku. Další signál rozhodčích po 30-ti vteřinách značí konec time-outu. Po skončení time-outu hra pokračuje podle příčiny přerušení. Potrestaný hráč se nesmí účastnit time-outu.

203 Prodloužení
 1. Pokud utkání, které musí být rozhodnuto, skončí nerozhodně, hraje se prodloužení, dokud jedno družstvo nevstřelí branku.

  Před prodloužením mají družstva právo na přestávku trvající 2 minuty, strany si však nemění. Během prodloužení se pro spuštění a zastavení času používají stejná pravidla jako při normálním hracím čase. Prodloužení není rozděleno na části (třetiny). Vyloučení, která neskončila v normální hrací době, pokračují v prodloužení. Výjimku pro limitované prodloužení o délce 10 minut může vydat řídící orgán. Pokud je skóre i po limitovaném prodloužení vyrovnané, rozhodnou o výsledku utkání trestná střílení.

204 Trestná střílení po limitovaném prodloužení
 1. Pět hráčů v poli z každého družstva provede postupně každý jedno trestné střílení. Je-li stav i potom vyrovnaný, ti samí hráči provedou po jednom trestná střílení, dokud není dosaženo konečného rozhodnutí.

  Družstva se v trestných stříleních střídají po jednom. Rozhodčí určí, která branka bude použita, mezi kapitány se rozhodne hodem mincí a vítěz rozhodne, které družstvo začne trestná střílení. Kapitáni nebo členové realizačních týmů informují písemně rozhodčí a zapisovatele o číslech hráčů a pořadí, ve kterém budou provádět trestná střílení. Rozhodčí zodpovídají za to, že se trestná střílení uskuteční v přesném pořadí, jaké nahlásili členové realizačního týmu. Jakmile je během trestných střílení dosaženo konečného rozhodnutí, zápas je ukončen a vítězné družstvo vyhrává s konečným výsledkem plus jedna branka. Během první série trestných střílení se za rozhodný výsledek považuje, vede-li družstvo větším počtem branek než kolik zbývá soupeřům provést trestných střílení. Během případných extra sérií trestných střílení se za rozhodný výsledek považuje, vstřelilo-li jedno družstvo o jednu branku více než druhé a obě družstva provedla stejný počet trestných střílení. Trestná střílení v extra sériích nemusí být prováděna ve stejném pořadí, jako v základní sérii, ale hráč nesmí provést třetí střílení, dokud všichni ostatní hráči nominovaní za jeho družstvo neprovedli alespoň dvě střílení, atd. Vyloučený hráč se smí účastnit trestných střílení, pokud nebyl vyloučen do konce utkání. Pokud je jeden z hráčů nominovaných na trestná střílení během trestných střílení vyloučen do konce utkání, kapitán družstva rozhodne o jeho nahrazení jiným hráčem v poli, který nebyl původně nominován na trestná střílení. Pokud je během trestných střílení vyloučen brankář do konce utkání, musí být nahrazen náhradním brankářem. Chybí-li náhradní brankář, má družstvo maximálně 3 minuty na vybavení hráče v poli, který nebyl nominován na trestná střílení, na post brankáře. Tyto 3 minuty nesmí být použity na rozcvičení. Nový brankář musí být uveden v zápise o utkání společně s časem výměny. Družstvo, které nemůže nominovat 5 hráčů na provedení trestných střílení, smí provést pouze tolik střílení, kolik hráčů nominovalo. Toto platí i v průběhu případných extra sérií trestných střílení.

Účastníci hry

301 Hráči
 1. Každé družstvo může využít maximálně 20 hráčů. Ti musí být uvedeni v zápise o utkání.

  Družstvo se skládá z hráčů v poli a brankářů. Hráči nezapsaní v zápise o utkání se nemohou účastnit hry nebo být ve vlastním prostoru pro střídání.

 2. Během hry smí být na hřišti z každého družstva současně maximálně 6 hráčů, z toho pouze jeden brankář.

  Aby rozhodčí mohl zahájit hru, každé družstvo musí mít alespoň 5 hráčů v poli a brankáře v předepsané výstroji, nebo bude konečný výsledek 5:0 pro družstvo, které splnilo tyto podmínky. Během utkání musí být každé družstvo schopno hrát na hřišti alespoň ve 4 hráčích, nebo bude zápas ukončen a konečné skóre bude 5:0 pro družstvo, který se neprovinilo, nebo pokud by dosažené skóre bylo výhodnější, bude konečným výsledkem skutečné skóre zápasu.

302 Střídání hráčů
 1. Střídání hráčů se může provádět kdykoliv během utkání a bez omezení počtu střídání.

  Střídání musí být provedeno v prostoru pro střídání vlastního družstva. Hráč opouštějící hřiště musí překračovat mantinel, než může střídající vstoupit na hrací plochu. Zraněný hráč opouštějící hřiště v jiném místě než v prostoru pro střídání smí být nahrazen až po přerušení hry.

303 Zvláštní pravidla pro brankáře
 1. Všichni brankáři musí být označeni v zápise o utkání.

  Brankáři jsou označeni v zápise písmenem "G". Hráč označený jako brankář se nesmí ve stejném zápasu účastnit hry jako hráč v poli s hokejkou. Jestliže z důvodu zranění nebo vyloučení musí být brankář nahrazen hráčem z pole, má družstvo maximálně 3 minuty na jeho výměnu a vybavení. Tyto 3 minuty nesmí být použity na rozcvičení. Nový brankář musí být uveden v zápise o utkání společně s časem výměny.

 2. Pokud brankář během hry opustí velké brankoviště, je považován za hráče v poli, zatím bez hokejky, dokud se nevrátí zpět.

  Toto pravidlo neplatí ve spojení s výhozem. Za opuštění velkého brankoviště se považuje situace, kdy se žádná část jeho těla nedotýká povrchu velkého brankoviště. Brankář ovšem smí ve vlastním velkém brankovišti vyskočit. Čáry se považují za součást velkého brankoviště.

304 Zvláštní pravidla pro kapitány družstev
 1. Každé družstvo musí mít kapitána, který je označen v zápisu o utkání.

  Kapitán je v zápisu označen písmenem "C". Výměna kapitána družstva je povolena pouze v případě zranění, onemocnění nebo vyloučení do konce utkání a musí být zaznamenána spolu s časem změny v zápise o utkání. Nahrazený kapitán již nesmí ve stejném zápase zastávat tuto funkci.

 2. Jen kapitán družstva má právo mluvit s rozhodčími a zároveň má povinnost s nimi spolupracovat.

  Pokud kapitán hovoří s rozhodčími, musí se tak dít vhodným způsobem. Vyloučený kapitán ztrácí právo mluvit s rozhodčími pokud jimi není osloven, a jeho družstvo nemá během této doby žádnou jinou možnost komunikovat s rozhodčími, s výjimkou toho, kdy členové realizačního týmu požádají o time out.

305 Realizační tým
 1. Každé družstvo smí do zápisu o utkání uvést maximálně 5 členů realizačního týmu.

  Žádné další osoby kromě uvedených v zápise o utkání nemají přístup do prostoru pro střídání. S výjimkou time-outu nikdo z realizačního týmu nesmí vstoupit na hrací plochu bez souhlasu rozhodčích. Veškeré pokyny jsou udíleny z vlastního prostoru pro střídání. Před utkáním člen realizačního týmu podepíše zápis o utkání a poté již nejsou možné žádné doplňky. Pokud je vedoucí týmu nahlášen zároveň jako hráč, je vždy v nejasných situacích v případě přestupků v prostoru pro střídání považován za hráče.

306 Rozhodčí
 1. Zápas je kontrolován a řízen dvěma rozhodčími s rovnocennou autoritou.

  Rozhodčí mají právo ukončit utkání, pokud existuje zřejmé riziko, že utkání nemůže pokračovat podle pravidel.

307 Zapisovatelský stolek
 1. Všichni zapisovatelé musí být na svých místech.

  Zapisovatelé musí být nestranní a zodpovědní za zápis o utkání, měření hracího času, měření trestů, ostatní časoměřičské úkony a případné hlasatelské úkony.

Výstroj

401 Výstroj hráčů
 1. Všichni hráči v poli musí mít na sobě dresy skládající se z trika, trenýrek a stulpen.

  Všichni hráči v poli musí mít zcela stejné dresy. Dresy družstva mohou mít jakékoli barevné kombinace, ale trička nesmí být šedivá. Pokud rozhodčí usoudí, že družstva nemohou být na základě dresů od sebe vzájemně rozeznána, hostující družstvo se musí převléci. Stulpny mají být vytaženy ke kolenům, jsou součástí dresu, a pokud rozhodne řídící orgán, musí je mít družstva vzájemně odlišitelné.

 2. Všichni brankáři musí mít na sobě triko a dlouhé kalhoty.

 3. Všechna trika musí být očíslována.

  Trika jsou očíslována různými celými čísly, jasně viditelnými arabskými číslicemi na zádech a hrudi. Čísla na zádech jsou alespoň 200 mm a čísla na hrudi alespoň 70 mm vysoká. Trika mohou mít jakákoliv čísla od 1 až do 99 včetně, ale číslo 1 nesmí mít hráč v poli.

 4. Všichni hráči musí mít obuv.

  Obuv je sportovního stylu, ne pro venkovní užití. Není dovoleno používání ponožek přes boty. Pokud hráč během hry ztratí jednu nebo obě boty, může pokračovat ve hře do následujícího přerušení.

402 Výstroj rozhodčích
 1. Rozhodčí mají šedivá trika, černé trenýrky a černé podkolenky.

  Výjimku pro jiné barevné kombinace může udělit řídící orgán.

403 Zvláštní výstroj brankáře
 1. Brankář nesmí používat hokejku.

 2. Brankář musí mít obličejovou masku schválenou IFF a příslušně označenou.

  Toto platí pouze na hřišti během hry. Všechny úpravy obličejové masky, mimo nabarvení jsou zakázány.

 3. Brankář smí používat jakékoli ochranné pomůcky, ale žádné určené k chytání střel.

  Brankář smí užívat helmu a tenké rukavice. Všechny látky lepivé nebo ovlivňující tření jsou zakázány. V brance či na ní nesmí být ponechány žádné předměty.

404 Zvláštní výstroj kapitána družstva
 1. Kapitán družstva musí mít na paži pásku.

  Páska je nošena na levém rukávu a musí být jasně viditelná. Není dovoleno používat lepící pásku jako kapitánskou.

405 Osobní vybavení hráčů
 1. Hráč na sobě nesmí mít osobní vybavení, které by mohlo způsobit zranění.

  Osobní vybavení zahrnuje ochranné a zdravotní pomůcky, hodinky, náušnice a pod. Rozhodčí určí, co lze považovat za nebezpečné. Veškeré ochranné vybavení má být pokud možno pod dresem. Kromě elastické čelenky bez uzlů není dovoleno žádné vybavení hlavy. Všechny druhy dlouhých kalhot jsou hráčům v poli zakázány.

406 Míč
 1. Míč musí být schválen IFF a příslušně označen.
407 Hokejka
 1. Hokejka musí být schválena IFF a příslušně označena.

  Všechny úpravy hole, kromě zkrácení, jsou zakázány. Hůl smí být omotána nad značkou držení, ale nesmí být překryty žádné schvalovací či jiné oficiální značky.

 2. Čepel nesmí být ostrá, zahnutí čepele nesmí přesáhnout 30 mm.

  Všechny úpravy čepele, kromě ohnutí jsou zakázány. Zahnutí čepele se měří od spodního okraje nejvyššího bodu čepele, když hokejka leží na rovném povrchu. Výměna čepele je povolena, ale nová čepel nesmí být zeslabena. Polepení spojnice mezi čepelí a holí je dovoleno, ale maximálně 10 mm viditelné části čepele smí být takto překryto.

408 Vybavení rozhodčího
 1. Rozhodčí jsou vybaveni středně velkými plastickými píšťalkami a měřícím vybavením a červenými kartami.

  Výjimky pro použití jiných typů píšťalek může povolit ČFbU.

409 Vybavení zapisovatelského stolku
 1. Zapisovatelé musí mít veškeré vybavení nutné ke své činnosti.
410 Kontrola výstroje
 1. Rozhodčí rozhodují o kontrole a přeměřování veškeré výstroje.

  Kontrola probíhá před a během zápasu. Nesprávné vybavení, včetně vadné hokejky, objevené před utkáním, musí být odstraněno hráčem, který se poté může účastnit hry. Kromě případů osobního vybavení nebo drobných závad na hokejce, jako jsou malé otvory či pomalování, které odstraní hráč a pak může pokračovat v zápase, všechno nesprávné vybavení objevené během hry, vede vždy k příslušným trestům. Přestupky týkající se dresů hráčů a kapitánské pásky nevedou k více než jednomu trestu pro toto družstvo za zápas. Jakékoliv nesprávné vybavení musí být zaznamenáno do zápisu o utkání. Během přeměřování výstroje smí být u zapisovatelského stolku pouze oba kapitáni a hráč, jehož vybavení se měří. Po přeměření pokračuje hra podle příčiny přerušení.

 2. O přeměření čepele nebo hole může požádat kapitán družstva.

  Kapitán má také právo upozornit rozhodčí i na jiné vady v soupeřově vybavení, ale v tomto případě rozhodčí posoudí, zda proběhne kontrola či nikoli. O měření lze požádat kdykoliv, ale vykonáno bude až v přerušení. Je-li vyžádáno přeměření v přerušení, je zahájeno okamžitě, včetně v souvislosti se vstřelenou brankou a trestným střílením, pokud to podle názoru rozhodčích negativně neovlivní situaci soupeře. Pokud by tomu tak bylo, přeměření se provede až v následujícím přerušení. Rozhodčí jsou povinni na žádost kapitána zkontrolovat čepel nebo násadu, avšak je povoleno pouze jedno přeměření na jedno družstvo v průběhu jednoho přerušení. Po přeměření hra pokračuje podle příčiny přerušení.

Standartní situace

501 Obecná pravidla pro standardní situace
 1. Jestliže je hra přerušena, pokračuje vždy standardní situací podle příčiny přerušení.

  Za standardní situaci se považuje: vhazování, rozehrání, volný úder a trestné střílení.

 2. Rozhodčí vždy písknou jednou, ukáží předepsané signály a označí místo standardní situace. Po hvizdu může být míč uveden do hry, pokud je v klidu a na správném místě.

  Rozhodčí nejprve ukáží předepsaný signál pro následek dané situace a potom signál pro přestupek. Jestliže, podle názoru rozhodčích, nebude hra ovlivněna, nemusí být míč v klidu a přesně na správném místě pro rozehrání nebo volný úder.

 3. Standardní situace nesmí být bezdůvodně zdržována.

  Rozhodčí rozhodnou, co lze považovat za bezdůvodné zdržování. Pokud je standardní situace zdržována, rozhodčí hráče pokud možno nejprve upozorní, než učiní jakákoli opatření.

502 Vhazování
 1. Na začátku každé třetiny nebo pro potvrzení regulérně vstřelené branky se vhazování provádí na středovém bodě.

  Branka vstřelená během prodloužení nebo z trestného střílení po skončení třetiny nebo zápasu se nepotvrzuje vhazováním. Vhazuje-li se na středovém bodě, obě družstva jsou na vlastních polovinách hřiště.

 2. Pokud je hra přerušena a žádnému z družstev nelze udělit rozehrání, volný úder nebo trestné střílení, hra pokračuje vhazováním.

 3. Vhazování se provádí na nejbližším bodě pro vhazování podle pozice míče při přerušení.

 4. Všichni hráči, mimo těch, kteří provádějí vhazování, musí okamžitě bez výzvy rozhodčích zaujmout postavení alespoň 3 m od míče včetně hokejky.

  Před vhazováním je povinnost rozhodčího zkontrolovat, jsou-li obě družstva připravena a všichni hráči zaujali správná místa.

 5. Vhazování se účastní 1 hráč každého družstva. Hráči jsou čelem ke krátké straně soupeřovy poloviny hřiště a nesmí mít před vhazováním žádný fyzický kontakt.
  Chodidla musí být kolmo na středovou čáru. Každý hráč musí mít obě nohy ve stejné vzdálenosti od středové čáry. Hokejky jsou drženy běžným způsobem držení a oběma rukama hráče nad značkou držení. Čepele hokejek jsou kolmo ke středové čáře po obou stranách míče, aniž by se ho dotýkaly.

  Běžné držení znamená způsob jakým hráč drží hokejku během hry.První pokládá hokejku hráč bránícího družstva. Vhazuje-li se na středovém bodě, hráč hostujícího družstva pokládá hokejku první. Míč musí být uprostřed čepelí. Pokud hráč provádějící vhazování neuposlechne instrukcí rozhodčích, nahradí ho při vhazování jiný hráč na hřišti.

 6. Lze skórovat přímo z vhazování.
503 Situace vedoucí k vhazování
 1. Je-li míč neúmyslně zničen.

 2. Je-li míč poškozen.

  Rozhodčí musí dát hráčům přiměřenou možnost hrát i s tímto míčem, než hru přeruší.

 3. Pokud se mantinel v kterémkoliv místě rozdělí a míč se dostane do blízkosti tohoto místa.

 4. Pokud je branka neúmyslně pohnuta z místa a nemůže být upravena zpět v přiměřeném čase.

  Brankář je zodpovědný za vrácení posunuté branky na původní místo jakmile je to pokládáno za možné.

 5. Pokud dojde k vážnému zranění nebo zraněný hráč přímo ovlivňuje hru.

  Rozhodčí posuzuje, co lze považovat za vážné zranění, ale je-li na ně podezření, hra musí být okamžitě přerušena.

 6. Stane-li se během hry neobvyklá situace.

  Rozhodčí rozhodují, co lze považovat za neobvyklé přerušení. Neobvyklé přerušení je vždy: přítomnost neoprávněné osoby nebo předmětu na hrací ploše, úplný nebo částečný výpadek elektrické energie nebo zazní-li omylem siréna.

 7. Není-li gól uznán ačkoliv nebyl spáchán přestupek vedoucí k volnému úderu.

  To platí i v situaci dostane-li se míč do branky, bez toho, aby přešel zepředu brankovou čáru.

 8. Není-li proměněno trestné střílení.

  Toto platí i pro nesprávně provedené trestné střílení.

 9. Je-li vykonáno odložené vyloučení, protože proviněné družstvo získalo a má míč pod kontrolou.

  To platí i pro situaci, kdy neproviněné družstvo podle názoru rozhodčích zdržuje hru.

 10. Je-li uložen trest za přestupek, který byl spáchán nebo objeven během hry, ale ne v souvislosti s hrou.

  Toto také zahrnuje situaci, kdy vyloučený hráč vstoupí na hřiště před uplynutím nebo zrušením trestu. Pojem "v souvislosti s hrou" znamená ovládání míče nebo snahu získat míč.

 11. Pokud rozhodčí nemohou rozhodnout, které družstvo bude provádět rozehrání nebo volný úder.

  To platí i v situaci, kdy se hráči obou družstev současně proviní proti pravidlům.

 12. Pokud se rozhodčí neshodnou.
504 Rozehrání
 1. Opustí-li míč hřiště, rozehrání provede družstvo, které se neprovinilo.

  Za proviněné se považuje družstvo, jehož hráč nebo vybavení naposledy tečovalo míč před jeho opuštěním hřiště.

 2. Rozehrání se provádí v místě, kde míč opustil hrací plochu, 1,5 metru od mantinelu, avšak nikdy za pomyslnou prodlouženou brankovou čarou.

  Pokud podle názoru rozhodčích nebude hra ovlivněna, nemusí být míč přímo v klidu a na přesném místě. Je povoleno rozehrát blíže než 1,5 m od mantinelu, pokud je to pro rozehrávající družstvo výhodné. Opustí-li míč hřiště za brankovou čarou, rozehrává se z nejbližšího bodu pro vhazování. Dotkne-li se míč stropu, případně předmětu nad hrací plochou, provádí se rozehrání 1,5 m od mantinelu ve stejné vzdálenosti od středové čáry.

 3. Hráči bránícího družstva okamžitě a bez výzvy rozhodčích zaujmou postavení alespoň 3 m od míče, včetně hokejky.

  Rozehrávající nemusí čekat až soupeři zaujmou svá postavení, ale je-li míč ve hře, zatímco se soupeři snaží zaujmout své pozice, nejsou učiněna žádná opatření.

 4. Míč musí být rozehrán hokejkou a musí být zasažen, ne tahaný nebo zvedaný.

 5. Hráč provádějící rozehrání se míče nesmí dotknout podruhé, dokud se míče nedotkne jiný hráč nebo výstroj jiného hráče.

 6. Z rozehrání je možno přímo vstřelit branku.

  To platí i v případě vlastního gólu.

505 Situace vedoucí k rozehrání
 1. Opustí-li míč hříště nebo dotkne-li se stropu či jiného předmětu nad hřištěm.
506 Volný úder
 1. Pokud dojde k přestupku vedoucímu k volnému úderu, bude družstvo, které se neprovinilo, provádět volný úder.

  U přestupků vedoucích k volnému úderu se pokud možno využívá pravidla výhody, tzn., má-li družstvo, které se neprovinilo přestupkem, stále míč pod kontrolou, musí mít možnost pokračovat ve hře, pokud je to pro toto družstvo výhodnější než volný úder. Pokud je ponechána výhoda a hra je následně přerušena, protože družstvo, které se neprovinilo, přestane ovládat míč, je výsledný volný úder proveden na místě původního provinění.

 2. Volný úder se provádí v místě přestupku, ale nikdy za pomyslnou prodlouženou brankovou čarou nebo ve vzdálenosti menší než 3,5 m od malého brankoviště.

  Pokud podle názoru rozhodčích není hra ovlivněna, nemusí být míč přímo v klidu a na přesném místě. Volný úder, který by byl blíže k mantinelu než 1,5 m se smí přemístit do této vzdálenosti. Volný úder za pomyslnou prodlouženou brankovou čarou se provádí na nejbližším místě pro vhazování. Volný úder bližší než 3,5 m k malému brankovišti musí být posunut do této vzdálenosti podél pomyslné čáry vedené od středu brankové čáry přes místo přestupku. Jestliže je volný úder posunut do vzdálenosti 3,5 m od malého brankoviště, bránící se družstvo musí mít vždy právo okamžitě postavit zeď mimo malé brankoviště. Znemožňuje či zabraňuje-li tomu útočící družstvo, bude udělen volný úder za bránění ve hře pro bránící se družstvo. Útočící družstvo nemusí čekat na zformování obranné zdi. Útočící družstvo má také právo umístit své hráče před obrannou zeď.

 3. Hráči bránícího družstva okamžitě a bez výzvy rozhodčího zaujmou postavení alespoň 3 m od míče, včetně hokejky.

  Rozehrávající nemusí čekat, až soupeři zaujmou svá postavení, ale je-li míč ve hře, zatímco se soupeři snaží zaujmout své pozice, nejsou učiněna žádná opatření.

 4. Míč musí být rozehrán hokejkou a musí být zasažen, ne tahaný či zvedaný.

 5. Hráč provádějící volný úder se nesmí dotknout míče podruhé, dokud se míče nedotkne jiný hráč nebo výstroj jiného hráče.

 6. Z volného úderu lze přímo vstřelit branku.
507 Přestupky trestané volným úderem
 1. Pokud hráč zasáhne, blokuje, zvedne nebo kopne do soupeřovy hokejky. (901,902,903, 912)

  Pokud podle názoru rozhodčích hráč zasáhl míč dříve než soupeřovu hokejku, nejsou učiněna žádná opatření.

 2. Zasáhne-li hráč ovládající míč nebo ve snaze získat míč, hokejkou soupeřovu nohu nebo chodidlo. (901)

 3. Zvedne-li hráč v poli čepel hokejky nad úroveň pasu v nápřahu vzad před zasažením míče, nebo při došvihu po úderu míče. (904)

  To také platí i pro falešné údery, (kdy hráč bez míče pouze naznačí střelu). Vysoký došvih je dovolen, není-li jiný hráč v těsné blízkosti a nehrozí-li nebezpečí zranění. Úrovní pasu se myslí úroveň pasu při vzpřímeném postoji.

 4. Hraje-li hráč, nebo snaží-li se hrát jakoukoliv částí hokejky nebo nohou nad úrovní kolen. (904, 913)

  Zastavení míče stehnem je považováno za hru nad úrovní kolen, pokud hráč nemá obě nohy na zemi či neutíká běžným způsobem.

 5. Vloží-li hráč svou hokejku, chodidlo či nohu mezi soupeřovy nohy či chodidla. (905)

 6. Pokud hráč v poli ovládající míč nebo ve snaze ho získat strká nebo tlačí soupeře jinak než ramenem na rameno. (907)

 7. Jestliže hráč při vedení míče nebo ve snaze získat míč nebo lepší postavení naběhne nebo vrazí zády do soupeře, nebo zabrání soupeři v pohybu zamýšleným směrem. (908), (911)

  To zahrnuje i situaci, kdy útočící družstvo zabraňuje nebo znemožňuje postavení zdi při volném úderu 3,5m od malého brankoviště.

 8. Kopne-li hráč v poli míč 2x za sebou, aniž se mezitím míč dotkl jeho hokejky, jiného hráče či vybavení jiného hráče. (912)

  To je považováno za přestupek, pouze pokud hráč podle názoru rozhodčího kopl míč 2x úmyslně.

 9. Přijme-li hráč přihrávku nohou od spoluhráče v poli. (912)

  To je považováno za přestupek, pouze pokud je přihrávka podle názoru rozhodčích úmyslná.
  Přijetí přihrávky nohou hráčem stejného družstva je možné také v případě, kdy soupeř opomene převzít míč, přestože tak mohl učinit. Přihrávka nohou brankáři se nepovažuje za gólovou situaci a nemůže po ní následovat trestné střílení.


 10. Je-li hráč z pole v malém brankovišti. (914)

  Hráči v poli je dovoleno přeběhnout malé brankoviště, pokud podle názoru rozhodčích není ovlivněna hra a brankáři není bráněno ve hře. Jestliže je bránící hráč při volném úderu soupeře v malém brankovišti, bráně nebo je-li jím brána posunuta, v místě kde má brána stát, bude vždy nařízeno trestné střílení. Hráč v poli se nachází v malém brankovišti, pokud se dotýká jakoukoliv částí svého těla plochy uvnitř malého brankoviště. Pokud má hráč v poli v území malého brankoviště pouze hokejku, není to považováno za přítomnost v malém brankovišti. Čáry jsou součástí malého brankoviště.

 11. Pokud hráč úmyslně posune soupeřovu branku. (914)

 12. Pokud hráč v poli pasivně brání brankáři při výhozu. (915)

  Za přestupek se považuje, pouze pokud je hráč blíže než 3 m od brankáře, měřeno od místa, kde brankář získá kontrolu nad míčem. Pasivně znamená neúmyslně, nebo opomene-li hráč uhnout.

 13. Vyskočí-li hráč v poli a zastaví tak míč. (916)

  Za výskok se považuje, pokud hráč oběma chodidly opustí povrch hrací plochy. Běh není považován za výskok. Hráč smí přeskočit míč, pokud se ho nedotkne.

 14. Hraje-li hráč v poli míč z místa mimo hrací plochu.(bez signálu)

  Mimo hrací plochu znamená, že hráč stojí jednou nebo oběma nohama mimo hrací plochu. Jestliže během střídání hráč stojí mimo hrací plochu a hraje, je toto považováno za příliš mnoho hráčů na hřišti. Za sabotáž hry je považováno, pokud hráč, aniž by střídal, hraje míč ze střídačky. Je dovoleno vyběhnout mimo hřiště, ale míč odtud není možné hrát.

 15. Pokud brankář při výhozu zcela opustí velké brankoviště. (917)

  V tomto případě není brankář považován za hráče v poli. Za opuštění velkého brankoviště se považuje, pokud se žádná část brankářova těla nedotýká povrchu velkého brankoviště. Výhoz je proveden vypuštěním míče, a pokud brankář po výhozu opustí velké brankoviště, nejsou učiněna žádná opatření. Pravidlo se vztahuje i na situaci, kdy brankář zachytí míč uvnitř velkého brankoviště a poté celé jeho tělo vyklouzne z prostoru velkého brankoviště. Čáry patří k velkému brankovišti.

 16. Vyhodí-li nebo kopne-li brankář míč za středovou čáru. (917)

  Toto se pokládá za přestupek pouze pokud se míč nedotkl hrací plochy, mantinelu, jiného hráče nebo vybavení jiného hráče, než se dostal za středovou čáru. Míč musí překročit středovou čáru celým objemem.

 17. Je-li rozehrání či volný úder špatně proveden nebo záměrně zdržován. (918)

  To platí tehdy, je-li rozehrání nebo volný úder bezdůvodně zdržován nebo je-li míč tahán nebo zvedán. Pokud je rozehrání nebo volný úder provedeno ze špatného místa nebo není-li míč zcela v klidu, bude provedeno znovu. Pokud tím podle názoru rozhodčích není ovlivněna hra, míč nemusí být zcela v klidu nebo na přesném místě.

 18. Má-li brankář míč pod kontrolou déle než 3 sekundy. (924)

  Položí-li brankář míč na plochu a znovu zvedne, aniž by byl atakován, je toto považováno za kontrolu míče po celou dobu.

 19. Pokud brankář přijme podruhé přihrávku od spoluhráče, aniž by mezitím míč přešel středovou čáru nebo byl pod kontrolou soupeře. (924)

  Za přestupek je rozhodčími považována pouze úmyslná přihrávka. Míč musí celým objemem přejít středovou čáru. Brankář může přijmout podruhé přihrávku od spoluhráče, pokud byla mezitím přerušena hra nebo opustí-li brankář celým tělem velké brankoviště a v okamžiku přihrávky je považován za hráče v poli. Pokud se brankář, poté co zcela opustil velké brankoviště a zastavil míč, vrátí zpět do velkého brankoviště a zvedne stojící míč, není toto pokládáno za přihrávku brankáři. Druhá přihrávka brankáři se nepovažuje za gólovou situaci a nemůže po ní následovat trestné střílení.

 20. Je-li udělen trest za přestupek provedený v souvislosti s hrou. (příslušný signál)

  Pojem v souvislosti s hrou znamená ovládání míče nebo snaha získat míč.

 21. Když hráč zdržuje hru. (924)

  Patří sem situace, kdy se hráč s úmyslem získat čas, postaví proti mantinelu nebo brance tak, že soupeř není schopen získat míč dovoleným způsobem. Hráč má být pokud možno nejprve upozorněn, než rozhodčí přistoupí k potrestání.

508 Trestné střílení (806)
 1. Trestné střílení bude nařízeno proti družstvu, které se provinilo přestupkem vedoucímu k trestnému střílení.

  Je-li nařízeno trestné střílení během odloženého vyloučení nebo z důvodu přestupku trestaného vyloučením, použijí se též pravidla, týkající se vyloučení ve spojení s trestným střílením.

 2. Trestné střílení se provádí ze středového bodu.

 3. Všichni hráči, mimo bránícího brankáře a hráče provádějícího trestné střílení, musí být na svých hráčských lavicích po celou dobu provádění trestného střílení. Při započetí trestného střílení je brankář na brankové čáře.

  Brankář nesmí být nahrazen hráčem z pole. Proviní-li se brankář během provádění trestného střílení, bude nařízeno nové trestné střílení a uložen příslušný trest. Pokud se během trestného střílení proviní jiný hráč potrestaného družstva, bude nařízeno nové trestné střílení a přestupek bude pokládán za sabotáž hry.

 4. Hráč provádějící trestné střílení musí mít během celého trestného střílení míč neustále v pohybu vpřed. Počet úderů není omezen. Jakmile brankář tečuje míč, hráč provádějící trestné střílení se nesmí znovu dotknout míče během tohoto trestného střílení.

  Hrací čas je zastaven během celého trestného střílení. Pohyb vpřed znamená pohyb od středové čáry. Zasáhne-li míč konstrukci brány, poté zasáhne brankáře a překročí zepředu brankovou čáru, gól bude uznán. Pokud na samém začátku trestného střílení dojde k tomu, že je míč táhnut zpět, střílení se přeruší, a začne se úplně nové.

 5. Pokud je nařízeno trestné střílení spolu s dvouminutovým vyloučením, uvádí se tento trest do zápisu o utkání pouze v případě, kdy z trestného střílení není vstřelen gól.

  Potrestaný hráč musí být během trestného střílení na trestné lavici.

509 Odložené trestné střílení (8O7)
 1. Odložené trestné střílení je uloženo, pokud má družstvo, které se neprovinilo, po přestupku vedoucímu k trestnému střílení stále pod kontrolou míč a probíhá gólová situace.

  Je-li odložené trestné střílení uloženo během odloženého vyloučení nebo zapříčiněno přestupkem vedoucímu k vyloučení, používají se pravidla pro vyloučení ve spojení s trestným střílením. Příčinou odloženého trestného střílení může být přestupek trestaný vyloučením, dokonce i pokud právě probíhá odložené vyloučení.

 2. Odložené trestné střílení umožňuje družstvu, které se neprovinilo, pokračovat v útoku, dokud neskončí bezprostřední gólová situace.

  Odložené trestné střílení musí být provedeno na konci třetiny nebo zápasu. Pokud neproviněné družstvo správně skóruje během odloženého trestného střílení, gól bude uznán a trestné střílení zrušeno.

510 Přestupky trestané trestným střílením
 1. Je-li gólová situace přerušena nebo je-li zabráněno jejímu vzniku, protože bránící se družstvo spáchalo přestupek vedoucí k volnému úderu nebo k vyloučení. (předepsaný signál přestupku)

  Rozhodčí posoudí, co lze považovat za gólovou situaci. Přestupky ve velkém brankovišti nevedou automaticky k trestnému střílení. Trestné střílení se však nařizuje vždy, posune-li bránící družstvo úmyslně branku během gólové situace nebo hraje-li úmyslně s příliš mnoha hráči na hřišti. Trestné střílení je také vždy nařízeno, pokud se hráč bránícího družstva při volném úderu soupeře nachází v malém brankovišti, v brance nebo v místě, kde má branka stát, byla-li předtím posunuta.

Tresty

601 Obecná pravidla pro tresty
 1. Je-li proveden přestupek vedoucí k trestu, bude viník potrestán.

  Nemohou-li rozhodčí určit viníka nebo se přestupku dopustí člen realizačního týmu, kapitán potrestaného družstva musí určit hráče, který v tom okamžiku již nebyl trestán, aby odsloužil trest. Pokud toto kapitán odmítne, odslouží trest on sám. Všechny uložené tresty musí být zapsány do zápisu o utkání s časem, číslem hráče, druhem a příčinou vyloučení. Je-li uložen trest v souvislosti s hrou, družstvo, které se neprovinilo, bude provádět volný úder. Není-li spáchaný přestupek vedoucí k vyloučení v souvislosti s hrou, bude nařízeno vhazování. Je-li vyloučení způsobeno přestupkem spáchaným během přerušení, bude hra pokračovat podle příčiny přerušení. Vyloučený kapitán ztrácí možnost mluvit s rozhodčími, není-li jimi vyzván. V případě vyloučení za nesprávné očíslování či neuvedení v zápise o utkání, tj. za prohřešky považované za administrativní, kapitán určí hráče v poli, který není v danou chvíli vyloučen, aby odsloužil trest.

 2. Potrestaný hráč musí být po celou dobu vyloučení na trestné lavici.

  Všechny tresty končí se závěrem utkání. Vyloučení, která nevypršela s koncem normální hrací doby, pokračují v prodloužení. Vyloučený hráč je na trestné lavici umístěné na stejné polovině hřiště jako hráčské lavice jeho družstva, s výjimkou, kdy jsou zapisovatelský stolek a trestné lavice na stejné straně hřiště jako střídačky. Potrestaný hráč se nesmí účastnit time-outu. Hráč, jemuž uplynul trest, může okamžitě opustit trestnou lavici, ale ne v případě, kdy to počet vyloučených jeho družstva neumožňuje, nebo po uplynutí osobního trestu. Brankář, jehož trest uplyne, nesmí opustit trestnou lavici dříve než v následujícím přerušení.
  Potrestaný hráč, který je zraněný může být na trestné lavici nahrazen jiným hráčem v poli, který není v danou chvíli trestán. V zápise o utkání budou uvedeni oba hráči, číslo hráče, který ve skutečnosti odslouží trest bude uvedeno v závorkách. Pokud zraněný hráč vstoupí do hry před uplynutím trestu, bude hráči udělen trest vyloučení do konce utkání.
  Pokud je za příliš brzké vpuštění hráče na hřiště zodpovědný stolek časoměřičů a omyl je zjištěn během doby vyloučení, hráč se vrátí na trestnou lavici. Žádné další tresty nebudou uděleny a hráč se vrátí do hry když skončí doba jeho vyloučení.

 3. Čas vyloučení běží souběžně s hracím časem.
602 Vyloučení na trestnou lavici
 1. Tyto tresty postihují družstvo, a na základě toho vyloučený hráč nesmí být nahrazen na hrací ploše během trestu.

 2. Zároveň lze jednomu hráči měřit pouze jeden trest a družstvu tresty dva.

  Všechny tresty jsou měřeny v pořadí, v jakém byly uloženy. Hráč, jehož trest nemůže být měřen, musí být na trestné lavici od počátku uložení trestu. Je-li družstvu, které je již potrestáno vyloučením, uloženo více než jedno vyloučení současně, kapitán družstva rozhodne, které z nových vyloučení bude měřeno první. Kratší tresty mají být v tomto případě měřeny dříve než delší. Pokud je během odloženého vyloučení družstvo potrestáno dalším vyloučením, jako první bude měřen trest udělený za odložené vyloučení.

 3. Družstvo, které má více než 2 vyloučené hráče na trestné lavici, má právo stále hrát se čtyřmi hráči na hrací ploše.

  Družstvo musí hrát ve čtyřech hráčích do doby, než mu je měřen pouze jeden trest. Hráč, jehož trest uplyne, zůstává na trestné lavici až do následujícího přerušení nebo pokud nastane dříve situace, kdy pozdější tresty uplynou, takže jeho družstvu se měří už jen jeden trest. Všichni trestaní hráči opouštějí trestnou lavici v pořadí, jakém uplynou jejich tresty, stále se musí přihlížet k pravidlům upravujícím počet hráčů na hřišti. Rozhodčí společně se zapisovateli umožní hráči, jehož trest uplynul během hry, opustit trestnou lavici v následujícím přerušení.

 4. Dopustí-li se již vyloučený hráč dalšího přestupku vedoucího k vyloučení, všechny jeho tresty budou následovat po sobě.

  Nezáleží na tom, zda jeho první trest již začal nebo ne. Jestliže trest již začal a ten samý hráč je znovu potrestán, měření prvního trestu nebude ovlivněno, ale bude pokračovat. Následovat po sobě znamená, že jakmile uplyne nebo je zrušen první trest, začne se měřit druhý. Toto neplatí, pokud zbývají družstvu jiné tresty, které nejsou dosud měřeny a byly uloženy v době mezi dvěma tresty prvního hráče. Hráči může být uloženo neomezené množství trestů. Pokud je hráč potrestán osobním trestem, všechna jeho vyloučení musí nejprve uplynout či být zrušena, než se mu začne měřit osobní trest. Pokud je hráč, který odsluhuje osobní trest potrestán vyloučením, měření osobního trestu se odloží, dokud trest vyloučení neuplyne nebo není zrušen, a kapitán určí hráče z pole, který nebyl v tom okamžiku trestán, aby byl přítomen na trestné lavici s prvním hráčem a po uplynutí trestu vyloučení vstoupil na hřiště. Pokud se dopustí potrestaný hráč přestupku trestaného vyloučením do konce utkání, použijí se též pravidla pro vyloučení do konce utkání.
603 Trest vyloučení na 2 minuty
 1. Skóruje-li soupeř během dvouminutového trestu, který je právě měřen, trest se ruší, pokud ovšem nehrál soupeř v oslabení nebo nebyla-li obě družstva zastoupena na hřišti stejným počtem hráčů.

  Trest se neruší ani v případě, že byl gól vstřelen během odloženého vyloučení nebo z trestného střílení způsobeného přestupkem vedoucím k trestnému střílení
  Je-li dvouminutové vyloučení uloženo v souvislosti s trestným střílením nebo odloženým trestným střílením, používají se také pravidla o vyloučeních v souvislosti s trestným střílením.

 2. Má-li družstvo více než jedno dvouminutové vyloučení, ruší se tyto, s výjimkou dvojitých vyloučení, ve stejném pořadí, v jakém byly započaty.

  Dvojitá vyloučení se nikdy neruší. Za dvojité vyloučení se považuje, jsou-li dva 2 minutové tresty, uložené jednomu hráči z každého družstva vykonány současně, a měření obou trestů také začne současně. Dvojité vyloučení nemůže nastat, pokud je jednomu družstvu již měřen více než jeden trest vyloučení.

 3. Je-li brankář potrestán jedním či více 2 minutovým vyloučením, kapitán družstva určí hráče v poli, který není v tomto okamžiku trestán, aby odsloužil tresty.
604 Odložené vyloučení
 1. Všechny druhy vyloučení včetně vyloučení do konce utkání mohou být odloženy.Odložené vyloučení se používá, pokud družstvo, které se neprovinilo, po přestupku vedoucím k vyloučení stále ovládá míč. Odloženo může být pouze jedno vyloučení, s výjimkou probíhající gólové situace, kdy může být odloženo i druhé vyloučení.

  Je-li jedno nebo více odložených vyloučení uloženo v souvislosti s trestným střílením nebo odloženým trestným střílením, používají se také pravidla o vyloučení v souvislosti s trestným střílením.

 2. Odložené vyloučení znamená, že družstvo, které se neprovinilo, získá možnost pokračovat v útoku do doby, než proviněné družstvo získá a má míč pod kontrolou nebo do přerušení hry.

  Během odloženého vyloučení má neproviněné družstvo příležitost nahradit brankáře hráčem v poli a pokračovat v útoku. Odložený trest musí být vykonán v závěru třetiny nebo zápasu. Je-li odložené vyloučení vykonáno, protože proviněné družstvo získalo a ovládá míč, hra bude obnovena vhazováním. Neproviněné družstvo musí využít dobu odloženého vyloučení pro konstruktivní útok. Snaží-li se družstvo podle názoru rozhodčích pouze získat čas, hráči musí být upozorněni. Pokud se ani potom družstvo nesnaží útočit, hra bude přerušena, odložené vyloučení vykonáno a hra bude pokračovat vhazováním. Je-li odložené vyloučení vykonáno z důvodu jiného přerušení, hra bude obnovena podle důvodu přerušení. Pokud neproviněné družstvo během odloženého vyloučení vstřelí správně branku, gól bude uznán a poslední odložené 2 minutové vyloučení nebude uloženo. Žádné další tresty nejsou tímto ovlivněny. Vstřelí-li proviněné družstvo branku během odloženého vyloučení, gól nebude uznán a hra bude obnovena vhazováním, vstřelí-li však neproviněné družstvo vlastní branku, gól bude uznán.
605 Přestupky trestané 2 minutovým vyloučením
 1. Pokud hráč, ve snaze získat takto značnou výhodu nebo bez možnosti dosáhnout míče, zasáhne, blokuje, zvedne nebo kopne soupeřovu hokejku. (901,902,903,912)

 2. Pokud hráč v poli hraje míč nad úrovní pasu jakoukoliv částí hokejky nebo nohy. (904, 913)
  Za úroveň pasu se pokládá úroveň hráčova pasu při vzpřímeném postoji.

 3. Proviní-li se hráč nebezpečnou hrou hokejkou. (904)
  To platí i pro nekontrolovaný nápřah, došvih nebo zvedání hokejky přes soupeřovu hlavu, pokud je toto považováno za nebezpečné či rušivé pro soupeře.

 4. Pokud hráč tlačí soupeře na mantinel nebo branku. (907)

 5. Pokud hráč ve snaze získat míč, přidrží nebo podrazí protihráče. (909)

 6. Drží-li hráč soupeře nebo soupeřovu výstroj. (910)

 7. Brání-li hráč ve hře soupeři, který neovládá míč. (911)
  Pokud hráč snažící se získat lepší pozici, vběhne nebo narazí zády do soupeře, bude pouze udělen volný úder, rozhodčí použije signál 908.

 8. Brání-li aktivně protihráč brankáři při výhozu. (915)
  Toto je považováno za přestupek pouze je-li protihráč od brankáře blíže než 3 m, měřeno od místa kde brankář získá kontrolu nad míčem. Aktivně znamená následovat brankáře po boku nebo snahu získat míč hokejkou.

 9. Poruší-li hráč pravidlo 3 m během provádění rozehrání nebo volného úderu. (915)
  Toto neplatí pro situaci, kdy se během provádění rozehrání nebo volného úderu hráč snaží dostat do správné pozice. Zformuje-li družstvo obrannou zeď v nedovolené vzdálenosti, bude potrestán pouze jeden hráč.

 10. Hraje-li nebo zastavuje-li hráč v poli míč v leže nebo v sedě. (919)
  Toto zahrnuje i zastavování či hraní míče s oběma koleny nebo jednou rukou na podlaze, kromě ruky držící hokejku

 11. Pokud hráč v poli zastaví nebo hraje míč rukou, paží nebo hlavou. (920,921)

 12. Dojde-li k  špatnému střídání. (922)
  Hráč opouštějící hřiště musí překračovat mantinel, než smí na hřiště vstoupit střídající hráč. Jestliže není toto dodrženo, trest je udělen pouze pokud to ovlivnilo hru. Za špatné střídání se též považuje, vystřídá-li hráč v jiném místě než ve vlastním prostoru pro střídání. Potrestán bude hráč vstupující na hřiště.

 13. Hraje-li družstvo s příliš mnoha hráči v poli. (922)
  Potrestán bude pouze jeden hráč.

 14. Provádí-li hráč opakované přestupky trestané volným úderem. (923)
  Toto zahrnuje kratší i delší časové období.


 15. Pokud družstvo systematicky přerušuje hru menšími přestupky, vedoucími k volným úderům. (923) Toto platí také když družstvo během krátké doby spáchá několik menších přestupku. Hráč, který se provinil jako poslední, odslouží trest.

 16. Zdržuje-li hráč hru. (924)
  To platí i pro zahození míče během přerušení, úmyslné blokování míče proti mantinelu nebo brance, úmyslné hraní míče za mantinel nebo úmyslné ničení míče. Pouze hráč ovládající míč je schopen hrát jej za mantinel. V případě zranění hráče, je hraní míče přes mantinel dovoleno.

 17. Zdržuje-li družstvo soustavně hru. (924)
  Pokud se podle názoru rozhodčích družstvo chová tak, že by ho bylo možno potrestat, musí být pokud možno nejprve upozorněn kapitán, než uložen trest. Je-li uložen trest, kapitán družstva určí hráče, který není v tom okamžiku trestán, aby odsloužil trest.

 18. Protestuje-li hráč nebo člen realizačního týmu proti rozhodnutí rozhodčích, nebo jsou-li instrukce hráčům dávány rušivým nebo jinak nevhodným způsobem. (925)
  To platí i v situaci zpochybňuje-li kapitán neustále a bezdůvodně rozhodnutí rozhodčích. Protestování proti rozhodnutím rozhodčích a nevhodný způsob dávání pokynů hráčům jsou považovány za samovolné a malé přestupky ve srovnání s nesportovním chováním. To zahrnuje i případ, pokud člen realizačního týmu vstoupí na hřiště bez povolení rozhodčích. Rozhodčí pokud je to možné realizační tým před opatřením nejprve upozorní.

 19. Opomene-li brankář, navzdory výzvě rozhodčích, vrátit branku do správné pozice. (925)
  Je povinností brankáře vrátit branku do správné pozice, jakmile je to pokládáno za možné.

 20. Pokud vyloučený hráč:
  Aniž by vstoupil na hrací plochu, opustí trestnou lavici před tím, než jeho trest vyprší nebo je zrušen.
  Odmítá opustit trestnou lavici po uplynutí trestu.
  Vstoupí na hřiště během přerušení hry před tím, než jeho trest vyprší nebo je zrušen. (925)
  Zapisovatelé o tom musí co nejdříve informovat rozhodčí. Hráč, jemuž uplynul trest, nesmí opustit trestnou lavici v případě, že to počet vyloučených jeho družstva neumožňuje, nebo trest, který uplynul byl osobní trest. Brankář jehož trest uplyne smí opustit trestnou lavici až v následujícím přerušení. Vstoupí-li vyloučený hráč na hrací plochu během hry, je to považováno za sabotáž hry.

 21. Opomene-li hráč navzdory upozornění rozhodčích opravit svou osobní výstroj. (bez signálu)

 22. Používá-li hráč nesprávný dres.(bez signálu)
  To zahrnuje i chybějící části dresu a přestupky týkající se kapitánské pásky. Přestupky týkající se dresu vedou pouze k jednomu vyloučení pro družstvo za zápas. Vše nesprávné vybavení musí být nahlášeno.

 23. Požádá-li kapitán o přeměření hole nebo čepele hokejky a výsledek měření je v souladu s pravidly. Trest odslouží kapitán družstva. (bez signálu)

 24. Účastní-li se zápasu nesprávně očíslovaný hráč. (bez signálu) 
  Kapitán vybere hráče, který v té chvíli není trestán, aby odsloužil trest. Jakmile se opraví zápis o utkání, může nesprávně očíslovaný hráč pokračovat v zápase. Přestupky týkající se špatného číslování mohou vést pouze k jednomu vyloučení pro družstvo za zápas. Další případy tohoto přestupky budou nahlášeny řídícímu orgánu.

 25. Účastní -li se hry hráč v poli bez hokejky. (bez signálu) 
  To se netýká brankáře, dočasně pokládaného za hráče v poli.

 26. Vyzvedne-li si hráč hokejku z jiného místa než z prostoru pro střídání. (bez signálu) 

 27. Účastní-li se hry špatně vybavený brankář. (bez signálu) 
  Ztratí-li brankář neúmyslně obličejovou masku, hra musí být přerušena a bude pokračovat vhazováním.

 28. Opomine-li hráč v poli sebrat svoji zlomenou nebo spadlou hokejku ze hřiště a odnést ji do vlastního prostoru pro střídání. (bez signálu)
  Hráč musí odklidit pouze jasně viditelné části.
606 Trest vyloučení na 5 minut.
 1. Vstřelí-li soupeř branku během 5 minutového vyloučení, trest není zrušen.

  Brankář potrestaný 5 minutovým vyloučením odslouží trest sám. Chybí-li náhradní brankář, má družstvo maximálně 3 minuty na vybavení hráče v poli na post brankáře. Tyto 3 minuty nesmí být použity na rozcvičení. Nový brankář musí být uveden v zápise o utkání společně s časem výměny. Po skončení trestu smí brankář opustit trestnou lavici až v následujícím přerušení. Proto může kapitán vybrat hráče z pole, který není v té chvíli trestán, aby usedl spolu s brankářem na trestnou lavici a vstoupil na hřiště po uplynutí trestu. Rozhodčí společně se zapisovateli umožní brankáři, jehož trest uplynul během hry, opustit trestnou lavici jakmile je hra přerušena. Je-li pětiminutové vyloučení uloženo v souvislosti s trestným střílením nebo odloženým trestným střílením, užívají se též pravidla o vyloučení ve spojení s trestným střílením.
607 Přestupky trestané 5 minutovým vyloučením
 1. Provádí-li hráč v poli násilné nebo nebezpečné údery hokejkou. (901)
  To platí i v situaci, kdy hráč při přehození své hokejky přes soupeřovu hlavu zasáhne protihráče.

 2. Hákuje-li hráč hokejkou soupeřovo tělo. (906)

 3. Hodí-li hráč hokejku nebo jakoukoliv část své výstroje na hřiště ve snaze zasáhnout míč. (909)

 4. Vrhne-li se hráč na soupeře nebo ho jinak násilně napadne. (909)

 5. Pokud hráč narazí nebo podrazí soupeře na mantinel či branku. (909)

 6. Provádí-li hráč opakovaně přestupky vedoucí k 2 min. trestu. (923)
  5 minutový trest nahrazuje poslední 2 minutový trest. Přestupky musí být podobné.
608 Osobní trest
 1. Osobní trest lze udělit pouze ve spojení s trestem vyloučení na trestnou lavici a měří se až po uplynutí nebo zrušení tohoto trestu. Současně lze měřit neomezený počet osobních trestů.

  Dopustí-li se hráč, který je již trestán osobním trestem, přestupku vedoucího k vyloučení, bude zbytek osobního trestu odložen, dokud neuplyne trest vyloučení a kapitán družstva určí nového hráče v poli, který není v té chvíli trestán, aby usedl spolu s prvním hráčem na trestnou lavici a po uplynutí trestu vstoupil na hřiště.

 2. Osobní trest postihuje pouze hráče a proto smí být v průběhu vyloučení na hřišti nahrazen.

  Kapitán družstva určí hráče, který není v té chvíli trestán, aby usedl na trestnou lavici s potrestaným hráčem a vstoupil do hry jakmile skončí trest vyloučení. Po vypršení osobního trestu smí hráč opustit trestnou lavici až v následujícím přerušení. Brankář potrestaný osobním trestem odslouží tento trest i trest vyloučení sám. Chybí-li náhradní brankář, má družstvo maximálně 3 minuty na vybavení hráče v poli na post brankáře. Tyto 3 minuty nesmí být použity na rozcvičení. Nový brankář musí být uveden v zápise o utkání společně s časem výměny. Rozhodčí spolu se zapisovateli, umožní hráči, jehož trest uplynul během hry, opustit trestnou lavici, jakmile je hra přerušena. Člen realizačního týmu potrestaný osobním trestem musí být pro zbytek utkání poslán do prostoru pro diváky a kapitán družstva určí hráče z pole, který nebyl v té chvíli trestán, aby odsloužil trest vyloučení.
609 10 minutový osobní trest
 1. Vstřelí-li soupeř branku během 10 minutového osobního vyloučení, trest není zrušen.
610 Přestupky trestané 2 minutovým vyloučením + 10 minutovým osobním trestem
 1. Proviní-li se hráč nebo člen realizačního týmu nesportovním chováním. (925)

  Nesportovní chování znamená urážející či nepřiměřené chování vůči rozhodčím, hráčům, členům družstva, funkcionářům nebo divákům, udeření hokejkou či kopnutí do mantinelu nebo branky, případně házení hokejky či jiného vybavení během přerušení nebo v prostoru pro střídání.
611 Vyloučení do konce utkání
 1. Hráč nebo člen realizačního týmu vyloučený do konce utkání musí okamžitě odejít do šaten a nesmí se dále žádným způsobem podílet na zápase.

  Pořadatel je odpovědný za zabránění vstupu vyloučeného hráče zpět na hřiště nebo do hlediště během zbývajícího času zápasu, včetně prodloužení nebo trestných střílení. Všechna vyloučení do konce utkání musí být uvedena do zápisu o utkání. Přestupky vedoucí běžně k vyloučení do konce utkání spáchané před nebo po utkání musí být nahlášeny řídícímu orgánu, nevedou však k vyloučení na trestnou lavici. S výjimkou nesprávného vybavení, které opraví sám hráč, přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání spáchané před zápasem mají za následek také to, že se viník nesmí účastnit zápasu ani být během zápasu v hledišti.

 2. Po vyloučení do konce utkání následuje vždy 5 minutové vyloučení.

  Kapitán určí hráče v poli, který není v té chvíli trestán, aby odsloužil trest vyloučení a případné tresty vyloučení, které byly dříve uloženy hráči vyloučenému do konce utkání a ještě neuplynuly. Případné osobní tresty týkající se hráče vyloučeného do konce utkání se ruší.
612 Vyloučení do konce utkání 1
 1. Vyloučení do konce utkání 1 postihuje hráče pro zbytek utkání a nemá pro něj žádné další následky.
613 Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 1
 1. Užívá-li hráč neschválenou hokejku nebo hokejku s příliš zahnutou čepelí nebo příliš dlouhou holí. Užívá-li brankář neschválenou masku. (bez signálu)

 2. Účastní-li se zápasu hráč neuvedený v zápise o utkání. (bez signálu)
  Případné zbývající tresty hráče neuvedeného v zápise o utkání budou odslouženy jiným hráčem v poli, který není v danou chvíli trestán. Hráče vybere kapitán spolu s hráčem který odslouží 5 minutový trest, který následuje vyloučení do konce utkání.

 3. Pokud se zraněný hráč, který byl nahrazen na trestné lavici účastní hry před vypršením svého trestu.(bez signálu)
614 Vyloučení do konce utkání 2
 1. Vyloučení do konce utkání 2 pozastavuje hráče i v následujícím utkání stejné soutěže.
615 Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 2
 1. Účastní-li se hráč šarvátky. (909)
  Šarvátka znamená mírnější formu rvačky bez úderů rukou nebo nohou, při níž zúčastnění hráči respektovali snahu je od sebe oddělit.

 2. Dopustí-li se hráč v utkání podruhé přestupku trestaného pětiminutovým vyloučením. (923)
  Vyloučení do konce utkání nahrazuje druhý 5 minutový trest, ale stejně musí následovat pětiminutové vyloučení.

 3. Pokud se hráč nebo člen realizačního týmu proviní pokračujícím nebo opakovaným nesportovním chováním. (925)
  Vyloučení do konce utkání nahrazuje druhý 2minutový trest +10 minutový osobní trest, ale musí po něm následovat 5 minutový trest. Pokračující znamená ve stejném okamžiku a opakované znamená ve stejném zápase.

 4. Pokud hráč ve vzteku udeří hokejkou. (925)

 5. Pokud se hráč, jehož vybavení bude přeměřeno, snaží opravit výstroj před měřením. (925)

 6. Dopustí-li se hráč nebo člen realizačního týmu přestupku ve zřejmé snaze sabotovat hru. (925)
  To platí i pro situaci, kdy vyloučený hráč během hry záměrně vstoupí na hrací plochu, před tím než jeho trest uplyne nebo je zrušen. Pokud vstoupí na hřiště v době přerušení, bude hráči uložen 2 minutový trest. Pokud je za příliš brzké vpuštění hráče na hřiště zodpovědný stolek časoměřičů a omyl je zjištěn během doby vyloučení, hráč se vrátí na trestnou lavici. Žádné další tresty nebudou uděleny a hráč se vrátí do hry když skončí doba jeho vyloučení. Pokud je omyl zjištěn po vypršení doby vyloučení, nebudou učiněna žádná opatření. Pokud hráč, jehož osobní trest vypršel, vstoupí do hry před nejbližším přerušení, může to být v závislosti na situaci považováno za hru s příliš mnoha hráči v poli. (pravidlo 605.13)
  Za sabotáž hry jsou též považovány: přestupky spáchané družstvem z prostoru pro střídání během trestných střílení, kdy je z hráčských lavic házena výstroj během hry a pokud se hráč, aniž by střídal snaží hrát nebo hraje z prostoru pro střídání. Dále situace, kdy se hry účastní hráč, který se stejného utkání účastnil jako brankář a situace, kdy družstvo hraje úmyslně s příliš mnoha hráči v poli.


 7. Užívá-li hráč v poli vadnou hokejku, nebo hokejku která může způsobit zranění. (bez signálu)
  Rozhodčí posoudí, je-li hokejka nebezpečná, nebo zda má hráč opravit vadu a pokračovat v zápase. Za opravitelné vady se považuje například nabarvení hokejky nebo čepel s drobnou vadou.
616 Vyloučení do konce utkání 3
 1. Vyloučení do konce utkání 3 pozastavuje hráči činnost i v následujícím utkání a vede k dalšímu potrestání, které určí disciplinární orgán.
617 Přestupky trestané vyloučením do konce utkání 3
 1. Účastní-li se hráč rvačky. (909)
  Za účastníka rvačky se hráč považuje pokud užil úderů rukou či nohou.
 2. Proviní-li se hráč brutálním přestupkem. (909)
  To platí i pro situaci, kdy hráč hodí svou hokejku nebo jiné vybavení na soupeře.
 3. Proviní-li se hráč nebo člen realizačního týmu užitím hrubého jazyka.(925)
  Užitím hrubého jazyka se rozumí sprosté urážení rozhodčích, hráčů, členů družstev, funkcionářů nebo diváků.
 4. Užívá-li hráč v poli zpevněnou či prodlouženou hokejku.(bez signálu)
 618 Vyloučení ve spojení s trestným střílením
 1. Je-li proměněno trestné střílení, uložené za přestupek vedoucí k vyloučení, může tím být ovlivněno pouze vyloučení které bylo příčinou trestného střílení.
  To platí i pro odložené trestné střílení. Je-li trestné střílení způsobeno přestupkem trestaným 2 minutovým vyloučením, vyloučení bude zrušeno, pokud bylo trestné střílení proměněno, ale všechny ostatní druhy vyloučení musí být vykonány. Je-li odložené trestné střílení způsobené přestupkem, který nevede k vyloučení, vykonáno, protože se proviněné družstvo dopustilo přestupku trestaného vyloučením, za příčinu trestného střílení se považuje poslední přestupek.

 2. Je-li proměněno trestné střílení, způsobené přestupkem vedoucím k vyloučení a uložené během odloženého vyloučení, může být ovlivněno pouze vyloučení, které bylo příčinou trestného střílení.
  Pokud odložené trestné střílení a jedno nebo dvě odložené vyloučení probíhají současně a jsou vykonány proviněným družstvem, které spáchá další přestupek vedoucí k vyloučení, za příčinu trestného střílení bude považován poslední přestupek. V případě, že je trestné střílení s uloženým vyloučením přerušeno pro přestupek brankáře, který vede k 2 minutovému vyloučení, bude toto vyloučení brankáře nově považováno za příčinu trestného střílení.

 3. Je-li proměněno trestné střílení, způsobené přestupkem, který není trestán vyloučením a udělené během odloženého 2 minutového vyloučení, bude odložené vyloučení zrušeno.
  To platí i pro odložené trestné střílení.

BRANKY

701 Uznané branky
 1. Gól je považován za uznaný, jestliže byl vstřelen správným způsobem a potvrzen vhazováním na středovém bodě.
  Všechny uznané branky musí být zaznamenány do zápisu o utkání společně s časem a číslem skórujícího hráče a asistujících hráčů. Gól dosažený při prodloužení nebo při trestném střílení po skončení třetiny či zápasu není potvrzen vhazováním, ale považuje se za uznaný, když oba rozhodčí ukázali na středový bod a branka byla zaznamenána do zápisu o utkání.

 2. Uznaný gól nesmí být později zrušen.
  Jsou-li si rozhodčí jisti, že uznaný gól je nesprávný, musí to být nahlášeno řídícímu orgánu.
702 Správně vstřelená branka
 1. Pokud přešel míč celým objemem ze předu brankovou čáru po správném odehrání hokejkou hráče v poli a skórující družstvo během nebo těsně před vstřelením branky nespáchalo přestupek trestaný volným úderem nebo vyloučením.
  To platí i pro situace kdy:
  Hráč bránícího družstva posunul bránu mimo její místo a míč překročil brankovou čáru zepředu mezi značkami umístění a pod pomyslným břevnem.
  Byl-li vstřelen vlastní gól. Za vlastní gól se považuje pouze pokud hráč bránícího družstva zahraje míč do brány, ne pokud míč nasměruje hokejkou nebo tělem.
  Pokud během odloženého vyloučení vstřelí gól družstvo, které se neprovinilo, gól bude uznán. Vlastní gól bude připsán hráči útočícího družstva, který se míče dotkl jako poslední, asistence nebude přiznána.

 2. Přešel-li míč celým objemem zepředu brankovou čáru poté,co ho hráč bránícího družstva usměrnil svou hokejkou nebo tělem, popřípadě ho hráč útočícího družstva neúmyslně usměrnil svým tělem, a pokud útočícím družstvem nebyl těsně před vstřelením branky nebo ve spojení s tím spáchán přestupek, trestaný volným úderem či vyloučením.
  Gól není považován za správně vstřelený, pokud hráč útočícího družstva kopne úmyslně míč těsně předtím, než ho nasměruje do brány. Pokud hráč vstřelí branku s nesprávnou hokejkou a přestupek je zpozorován poté, co míč překročí brankovou čáru, gól bude uznán.

 3. Pokud se hráč který není uveden v zápise o utkání nebo je nesprávně očíslován podílí na vstřelení branky.
  Podílení se znamená vstřelení nebo asistenci.
703 Nesprávně vstřelená branka
 1. Dopustí-li se útočící hráč těsně před nebo zároveň se vstřelením branky přestupku vedoucímu k volnému úderu nebo vyloučení. (předepsané znaky pro přestupky)
  To zahrnuje i situaci, kdy družstvo skóruje s příliš mnoha hráči nebo v přítomnosti vyloučeného hráče na hrací ploše popřípadě posunul-li útočící hráč úmyslně branku.

 2. Usměrnil-li útočící hráč míč úmyslně jakoukoli částí těla do soupeřovy branky.
  Protože toto není považováno za přestupek, hra bude obnovena vhazováním.

 3. Přejde-li míč brankovou čáru během nebo po signálu.
  Třetina nebo zápas skončí vždy zároveň se začátkem signálu.

 4. Pokud se míč dostane do branky, aniž by přešel brankovou čáru zepředu.

 5. Pokud brankář hodí nebo kopne míč jinak správným způsobem přímo do soupeřovy brány.
  Vzhledem k tomu, že toto není považováno za přestupek, bude hra obnovena vhazováním. Aby byla branka uznána, musel by míč tečovat jiného hráče nebo vybavení jiného hráče.

 6. Kopne-li útočící hráč v poli úmyslně míč a ten se dostane do brány po té co se dotkne jiného hráče či vybavení jiného hráče.
  Protože toto není považováno za přestupek, bude hra obnovena vhazováním.

 7. Skóruje-li družstvo, které se provinilo během odloženého vyloučení.
  Trest musí být vykonán a hra obnovena vhazováním.

 8. Odrazí-li se míč od rozhodčího přímo do brány.
  Běžně během celého utkání je rozhodčí považován za součást hrací plochy, ale v tomto případě by se jednalo o podstatnou výhodu.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář